រៀនច្រៀង – ជំពូក ៥: ការបន្សុីអារម្មណ៍ | How To Sing – Chp.5: COMBINING FEELINGS (Ends)

Thanks for supporting Khmer Manner Songs YouTube Channel!

Song’s Description:

ជាការចែករំលែកបទពិសោធន៏មួយ ហើយនេះជាវគ្គបញ្ចប់ហើយ។ បើប្អូនៗ ក្មួយៗមានចម្ងល់ សូមដាក់សំនួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះ។ អរគុណ!!

Very thank you all,
Sincerely yours!

5 thoughts on “រៀនច្រៀង – ជំពូក ៥: ការបន្សុីអារម្មណ៍ | How To Sing – Chp.5: COMBINING FEELINGS (Ends)”

  1. ស្រលាញ់ តន្រ្តី

    ជាបញ្ហាដែលច្រៀងហើយខ្វះមនោសញ្ចេតនា។ អរគុណលោកគ្រូ

  2. Chourb Rotana

    ទើបតែឆ្ងល់ថាកាលចេញ ឡូវចេញភ្លាម ពិតជាសក្ត័សឹទ្ធមែន

  3. MRR KLOEUN ON THE MIX

    បងជួយប្រាប់ពីការបញ្ចេញសំលេងខ្មោចផង

  4. តេីលោកគ្រូអាចប្រាប់គន្លឹះពីការតែងទំនុកច្រៀងបានអត់

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn to sing like a proLast chance to get your FREE 5 part singing course here !

Learn to sing with confidence, power and perfect pitch...

Learn to sing like a proGet your FREE 5 part singing course here !

Learn to sing with confidence, power and perfect pitch...